Återkrav av studiestöd

Du har rätt till studiestöd bara under den tiden du studerar. Om du avbryter dina studier ska du genast kontakta oss! Du ska också meddela oss om du av någon annan anledning vill stoppa eller pausa studiestödet. 

Logga in i studentportalen Stuart och välj "Jag vill stoppa mitt studiestöd" och följ instruktionerna. AMS kan kräva tillbaka utbetalat studiestöd eller avstå från att betala ut beviljat studiestöd om du har fått stödet på felaktiga grunder.

Felaktiga uppgifter i ansökan

Återkraven gäller om du avsiktligt eller med grov oaktsamhet har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan samt om du utelämnat information som påverkar beräkningen av studiestödet.

Förändringar som rör dina inkomster

AMS kan återta beslut om beviljat studiestöd eller kräva tillbaka studiestöd som redan betalats ut om du inte har meddelat förändringar som rör dina egna inkomster. Det gäller den genomsnittliga skattepliktiga förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten under de månader och dagar du är beviljad studiestöd.

Avbrott i studierna

Eftersom vi betalar ut studiestödet i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du avbryter dina studier och inte meddelar oss i tid.

Skrala studieprestationer

Om du vid högskole-/universitetsstudier avklarat mindre än 1 ECTS-poäng i genomsnitt per stödmånad kan du bli återbetalningsskyldig. 

Sjukdom

Om du blir sjuk och ansöker om eller har beviljats sjukdagpenning är det viktigt att du meddelar det till oss så snart som möjligt. Sjukdagpenning är hindrande för studiestödet och du kan bli återbetalningsskyldig ifall du lyft sjukdagpenning samtidigt som du lyft studiestöd. 

Obetalt återkrav

Obetalt återkrav lämnas för indrivning.

Misskött återbetalning av tidigare studielån

Om du har lyft studielån och misskött återbetalningarna så att landskapsregeringen varit tvungna att infria sitt borgensansvar kan du helt eller delvis nekas studiestöd.

Ifall du inte skött din återbetalning av studielånet så att landskapsregeringen varit tvungna att infria sitt borgensansvar återkräver AMS hela det betalda beloppet av dig. Du kan i vissa fall beviljas befrielse av återkravet, se Har du misskött ditt studielån? för mer info.