Din inkomst påverkar ditt studiestöd

I viss mån kan du ha andra skattepliktiga inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

 • Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen brutto 1410 € i genomsnitt per månad under studiestödsmånaderna under ett kalenderår. Det betyder att du inte får tjäna mer än brutto 1410 € i genomsnitt per månad om du har ett extrajobb (förvärvsinkomst) eller kapitalinkomst under samma tid som du får studiestöd.
   
 • Om du lyfter deltidsstöd är inkomstgränsen brutto 2040 € i genomsnitt per studiestödsmånad.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

Tänk på att vissa förmåner så som sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och arbetslöshetsförmåner är så kallade hindrande förmåner. Du har inte rätt till studiepenning eller vuxenstudiepenning om du är beviljad en annan förmån som är hindrande. Det är därför viktigt att du direkt meddelar AMS om det sker förändringar i din inkomst annars kan du bli återbetalningsskyldig. Läs mer om hindrande förmåner 

Inkomstgränsen gäller inte för de inkomster du har under den tid då du inte lyfter studiestöd, till exempel under sommarlovet.

Inkomstgränserna ovan gäller för tiden 1.8.2023-31.12.2024. 

Inkomstgränserna för tiden 1.1-31.12.2025 är:

 • Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen brutto 1521 €.
 • Om du lyfter deltidsstudiestöd är inkomstgränsen brutto 2201 €.

Använd gärna vår inkomsträknare för att få en uppskattning över vad du kan förtjäna Inkomsträknare.

Beräkning av inkomsten

När det gäller beräkningen av din genomsnittliga skattepliktiga förvärvsinkomst beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett kalenderår (1 januari till 31 december). 

Exempel 1

Du är beviljad studiestöd för tiden 1.9.2023-31.5.2024, fyra månader på 2023 och fem månader på 2024. Du har under oktober-december 2023 en skattepliktig inkomst om 2000 euro per månad, totalt 6000 euro. Din genomsnittliga inkomst blir 6000 euro/4 månader = 1500 euro per månad. Under höstterminen överstiger du då inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och kan endast beviljas deltidsstöd.

Du har under januari-februari 2024 en inkomst om 500 euro per månad, ingen inkomst mars-maj, totalt alltså 1000 euro för de fem månaderna. Din genomsnittliga inkomst blir 1000 euro/5 månader = 200 euro per månad. Under vårterminen ligger du då under inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och heltidsstöd kan beviljas.

Eftersom de olika perioderna hör till olika kalenderår räknas de inte ihop utan genomsnittet slås ut för ett kalenderår i taget.

Exempel 2

Du har under november-december en skattepliktig inkomst om 2000 euro per månad, totalt 4000 euro. Du är beviljad studiestöd för tiden 1.9-31.12 som är fyra månader. Din genomsnittliga inkomst blir 4000 euro/4 månader = 1000 euro per månad. Du ligger då under inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och heltidsstöd kan beviljas.

Exempel 3

Du studerar med studiestöd under 2023. Du jobbar en helg per månad under studiestödsmånaderna och säljer dessutom din lägenhet. Du tänker inte på att meddela AMS om lägenhetsförsäljningen.

När du år 2024 deklarerar till Skatteförvaltningen tar du upp alla inkomster som du har haft under året som gått, däribland inkomsten från lägenhetsförsäljningen.

Under 2025 hämtar AMS uppgifter om din inkomst för 2023 från Skatteförvaltningen och jämför med de uppgifter som du själv har lämnat till AMS. Det visar sig att du har haft högre inkomst än inkomstgränsen och du får besked från AMS att du måste betala tillbaka studiestödet för 2023. Du får ett återkrav.

Texten korrigerad 8.4.2024
 

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten så slås den ut över hela skatteåret.

Beräkning av inkomst för studiestöd som beviljats år 2023

År 2023 var inkomstgränsen slopad under perioden 1.1-31.7.2023. Det innebär att den inkomst du hade under den perioden inte alls tas i beaktande i en inkomstkontroll.

Exempel:
Du är beviljad studiestöd för tiden 1.1-31.5.2023 samt 1.9-31.12.2023, fem månader under vårterminen 2023 och fyra månader under höstterminen 2023. Under hela vårterminen var inkomstgränsen slopad och vi beaktar inte den inkomst du hade då.

Scenario 1

Du har under september-december 2023 en skattepliktig inkomst enligt följande:

 • 2000 euro i september
 • 1000 euro i oktober
 • 500 euro i november
 • 1800 euro i december
  Totalt 5300 euro.

  Din genomsnittliga inkomst per studiestödsmånad för 2023 blir 5300 euro/4 månader = 1325 euro per månad. Under höstterminen ligger du då under inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och kan beviljas heltidsstöd.

Scenario 2

Du har under september-december 2023 en skattepliktig inkomst om 2500 euro varje månad. Din genomsnittliga inkomst för studiestödsmånaderna höstterminen 2023 är alltså högre än inkomstgränsen och du kan inte beviljas studiestöd.

Tänk på att:

 • Förvärvsinkomsten tas i beaktande under den tid den är intjänad, inte när du får den utbetald. 
 • Under den tid på året då du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns för förvärvsinkomst.
 • Inkomst under praktikperioder räknas som vanlig förvärvsinkomst och tas i beaktande vid granskning av din inkomst.

AMS får uppgifter om alla studerandes verkställda beskattning från Skatteförvaltningen.

AMS granskar dina inkomster

AMS granskar i efterhand att de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster du uppgett i din studiestödsansökan stämmer med Skatteförvaltningens beskattningsbeslut. Om det visar sig att du under studiestödsmånaderna haft en inkomst som är högre än vad du meddelat oss kan du få ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka de pengar du inte haft rätt till.

Hur görs inkomstgranskningen?

När beskattningen fastställts för det kalenderår inkomstkontrollen görs får AMS uppgifter om dina skattepliktiga inkomster från Skatteförvaltningen. Från dessa inkomster drar vi av det skattepliktiga studiestödet för det aktuella året och lägger till eventuella utlandsinkomster.

Därefter jämför AMS resterande del av dina årsinkomster med studiestödets inkomstgräns samt tar i beaktande hur många månader under året du lyft studiestöd.

Om inkomsterna ser ut att överskrida inkomstgränsen skickar AMS ett hörande om återkrav till dig.

Vad är ett hörande

Ett hörande är inte ett återkrav utan endast ett förslag till beslut om återkrav.

I hörandet framgår varför du får hörandet och på vilka grunder AMS föreslår ett beslut om återkrav.

Du har fått ett hörande – vad ska du göra?

Läs noggrant igenom texten i hörandet. Fundera över ifall uppgifterna i hörandet är korrekta eller inte:

Uppgifterna är korrekta

Om du anser att uppgifterna i hörandet är korrekta behöver du inte göra något. AMS skickar dig i så fall ett beslut om återkrav med instruktioner om hur du ska betala tillbaka det studiestöd du felaktigt fått utbetalt. 

Uppgifterna är felaktiga

Om du anser att uppgifterna är felaktiga ska du lämna ett yttrande. Det innebär att du ska svara på hörandet senast det datum och klockslag som anges i hörandet. I ditt svar ska du lämna uppgifter om dina skattepliktiga inkomster under den tid under kontrollåret då du inte lyft studiestöd, bifoga till exempel lönespecifikationer. Yttrandet ska göras skriftligt.

Varför ska du lämna in uppgifter om din inkomst för tiden när du INTE lyft studiestöd?

Genom att lämna in lönespecifikationer för den inkomst du haft under den tid när du inte har lyft studiestöd kan du visa att du haft din huvudsakliga inkomst utanför studiestödsmånaderna.

Fel skatteuppgifter?

Ifall du anser att dina skatteuppgifter är felaktiga kan du be Skatteförvaltningen om rättelse av beskattningen. Om Skatteförvaltningen rättar beskattningsbeslutet ska du be AMS behandla din inkomstkontroll på nytt.