Studielån

Studielånet är inte ett stöd utan ett banklån som du ska betala tillbaka. 

Du ansöker om landskapsborgen för ditt studielån från oss på AMS och lyfter sedan lånet på banken. Det betyder att Ålands landskapsregering går i borgen för ditt lån och du behöver inte någon annan säkerhet för lånet. Sen kommer du själv överens med banken om ränta och återbetalning av studielånet.

I dagsläget är det Ålandsbanken, Nordea och Andelsbanken som kan hantera en digitalt beviljad landskapsborgen från AMS.

Tänk på att även om du väljer att endast ansöka om studielån använder du av dina studiestödsmånader.

På sidan Studiestöd kan du läsa mer om studiestödsmånader

Inkomstgränsen gäller även för studielån.

Tilläggslån för terminsavgift

Om du studerar på en skola med terminsavgift kan du beviljas ett tilläggslån för terminsavgift. Lämna då in ett intyg över din terminsavgift. 

Lånebelopp

Belopp till och med 31.7.2024:

 • Studerande som har fyllt 18 år: 650€ per månad
 • Studerande som är yngre än 18 år: 307€ per månad
 • Tilläggslån för terminsavgift: hela terminsavgiften upp till 884€ per månad.

Belopp från och med 1.8.2024:

 • Studerande som har fyllt 18 år: 701€ per månad
 • Studerande som är yngre än 18 år: 331€ per månad
 • Tilläggslån för terminsavgift: hela terminsavgiften upp till 954€ per månad.

Ränta på lånet under tiden du lyfter studiestöd

Under tiden du lyfter studiestöd samt en termin efter att studiestödet avslutats 

 • betalar du 1 procent ränta på studielånet
 • läggs den del av räntan som överstiger 1 procent till lånekapitalet. 

Kontroll i kreditupplysningsregistret

Du beviljas inte landskapsborgen för studielån om du har betalningsstörningar över 400€ registrerade i kreditupplysningsregistret. 

Hur lyfter jag studielånet?

I studentportalen Stuart väljer du hos vilken bank du vill placera ditt studielån. Efter att du i Stuart fått beslut om landskapsborgen för studielån ska du kontakta den utvalda banken och meddela att du önskar aktivera ditt studielån. I och med att du kontaktar dem kan de hämta ditt beslut om studielån digitalt. 

Du kommer sedan överens med din bank om hur lånet ska skötas och hur du ska lyfta låneraterna fortsättningsvis.

Studerande på högskolenivå kan lyfta höstterminens lånerat tidigast då läsårets studiestödsperiod börjar. Vårterminens lånerat kan lyftas tidigast den 1 januari.

För övriga studerande:

 • Låneraten för augusti-oktober kan lyftas tidigast då läsårets studiestödsperiod börjar
 • Låneraten för november-december kan lyftas tidigast den 1 november
 • Låneraten för januari-februari kan lyftas tidigast den 1 januari
 • Låneraten för mars-juli kan lyftas tidigast den 1 mars

Tilläggslån för terminsavgift kan lyftas i en rat tidigast när läsårets studiestödsperiod börjar.

Hur fungerar återbetalningen av studielån?

Du ansvarar själv för återbetalningen av studielån samt räntor enligt överenskommelse med din bank. 

Om du försummar detta uppfyller landskapsregeringen sitt borgensansvar och betalar bort det uppsagda studielånet. Efter det återkräver landskapsregeringen dig på lånebeloppet plus ränta.

Har du misskött ditt studielån?

Ifall du inte skött din återbetalning av studielånet på det sätt som du och banken har kommit överens om kan AMS garantera ditt studielån och betala det till banken i ditt ställe. AMS återkräver därefter hela det betalda beloppet av dig. Detta belopp kallas borgensfordran på studielån. Räntan du måste betala på beloppet är för närvarande 11,5 % (1.1-30.6.2024 samt 1.7-31.12.2024).

Så här betalar du återkrav av borgensfordran

Betala borgensfordran på studielånet på en gång enligt instruktionerna i det beslut om återkrav som AMS sänt till dig. Ifall du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du komma överens med Ålands landskapsregering om en betalningsplan. Även här ska du följa instruktionerna i det beslut om återkrav som sänts till dig.

När en betalningsplan görs upp beaktar Ålands landskapsregering och AMS din ekonomiska situation samt skuldbeloppet.

Om din ekonomiska situation försämras och du inte kan sköta betalningen enligt den överenskomna betalningsplanen ska du kontakta Ålands landskapsregering före nästa förfallodag för att förhandla om en ändring av planen. 

Ålands landskapsregering överför återkravet till utsökning om du inte betalar skulden.

Betalningsbefrielse av återkrav av borgensfordran

Du kan beviljas befrielse från hela återkravet av borgensfordran om

 • du är varaktigt arbetsoförmögen eller du har varit arbetsoförmögen sammanlagt minst 5 år och att
 • det med hänsyn till dina ekonomiska och andra omständigheter anses vara oskäligt.

Så här ansöker du om betalningsbefrielse

 1. Lämna in en ”Anhållan om betalningsbefrielse”, fritt formulerad.
 2. Bifoga nödvändiga bilagor:
  1. Läkarintyg över att du är arbetsoförmögen eller
  2. Intyg över att du är varaktigt arbetsoförmögen, till exempel beslut om beviljad pension samt
  3. Till båda punkterna ovan ska du bifoga en utredning över din ekonomiska situation, till exempel beskattningsintyg.
 3. Skicka in ansökan:
  • Per post till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, PB 2026, AX-22111 Mariehamn, Åland.

AMS får uppgifter om dina löneinkomster och utbetalda förmåner från inkomstregistret. Uppgifterna används vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber AMS om ytterligare uppgifter.

AMS kan bevilja betalningsbefrielse endast när det är Ålands landskapsregering som återkräver ditt studielån. AMS kan inte bevilja betalningsbefrielse om det är banken som återkräver studielånet av dig.

Betalningsbefrielse på grund av dödsfall

Om kunden avlider återkräver AMS inte studielånet.

Partiell betalningsbefrielse av återkrav av borgensfordran

Ifall din ekonomiska situation ändrats på grund av till exempel långvarig arbetslöshet eller sjukdom och återkrav av hela lånet kan anses vara oskäligt kan du beviljas partiell betalningsbefrielse.

Så här ansöker du om partiell betalningsbefrielse

 1. Lämna in en ”Anhållan om partiell betalningsbefrielse”, fritt formulerad. Redogör i anhållan för din nuvarande situation och på vilket sätt den påverkar din möjlighet att betala borgensfordran i sin helhet.
 2. Bifoga nödvändiga bilagor utifrån din aktuella situation:
  • Läkarintyg, intyg över beviljad förmån, utredning över din ekonomiska situation, intyg över arbetslöshet eller annat.
 3. Skicka in ansökan:
  • Per post till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, PB 2026, AX-22111 Mariehamn, Åland.

AMS får uppgifter om dina löneinkomster och utbetalda förmåner från inkomstregistret. Uppgifterna används vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber AMS om ytterligare uppgifter.

Landskapets betalning av ränta på studielån

Om du efter slutförda studier och avlagd examen har låga inkomster och ditt studielån ska återbetalas till banken kan du ansöka om att AMS betalar din ränta. För att beviljas AMS betalning av ränta måste du:

 • Ha varit arbetslös minst 60 dagar under de fyra senaste månaderna före den sista räntebetalningsdagen. Du får ha en bruttoinkomst om högst 760 euro per månad. Om du har vårdnaden om barn under 18 år höjs beloppet med 120 euro för varje barn.
 • Ha fått graviditets- eller föräldrapenning för minst 24 vardagar under den månad som räntan förfaller till betalning och har inte fått studiestöd under den termin då räntan förfaller till betalning eller
 • Ha fått graviditets- eller föräldrapenning för minst 50 vardagar under de sex månader som föregått den dag räntan förfaller till betalning och har inte fått studiestöd under den termin då räntan förfaller till betalning.

Om båda vårdnadshavare samtidigt har rätt till föräldrapenning under den månad räntan förfaller till betalning betalas förfallna räntor endast för den ena vårdnadshavarens studielån.

I fall av de två sista punkterna betalar AMS inte räntan ifall det före den månad då räntan förfaller till betalning gått mer än tolv månader sedan den månad då du senast fått studiestöd.

I räntestöd betalas den ränta som förfallit till betalning och aviseringskostnaderna. I räntestöd betalas inte dröjsmålsränta till följd av en försenad räntebetalning.

Så här ansöker du om AMS betalning av ränta

 1. Lämna in en ”Ansökan om betalning av ränta”, fritt formulerad. Ansökan ska lämnas in senast under de två närmaste månaderna efter den månad då räntan normalt förfaller till betalning.
 2. Till ansökan ska bifogas en utredning över den ränta som kreditinstitutet kräver eller ett verifikat i original över den ränta som redan har betalts.
 3. Skicka in ansökan:
  • Per post till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, PB 2026, AX-22111 Mariehamn, Åland.